Broederschap Schutterij St. Nicolaas Susteren.
Home
Bestuur
Sponsoren
Beschermvrouwe/Heer
Geschiedenis
Traditie
Zilver
Schuttersmuseum
Orde van de Papegay
Orde v/d Rode Leeuw
Keizerspaar
Keizersuniform 2013
Koningspaar 2016
Links
Contact/gastenboek
Nieuws


update 23-02-2017
Site aantal keer bezocht.

 Ruim 355 jaar geleden werd, zover wij kunnen nagaan, in 1656 in Susteren Schutterij St. Nicolaas opgericht. Er bestaat zelfs een zilveren plaat die dateert uit het jaar 1087. Deze werd toendertijd uitgereikt aan Dhr. Johannes Horens von Deteren Broederschaft St. Nicolaus Süsteren.

Allereerst iets over het ontstaan en oorsprong der schutterijen. De naam “schutterij” moet niet worden afgeleid van “schieten”maar van “schutten”dat beschutten, beschermen betekend. De schutterij of het schuttersgilde was een vereniging (broederschap) van strijdbare mannen uit een stad, dorp of gehucht om de bevolking te beschermen.

De oorsprong van de meeste schutterijen gaat terug tot ver voor de middel. Zolang er mensen bijeen leefde, verbonden zij zich om hun woonplaats, haven en goed te beschermen en te verdedigen.

Het eerste schuttersgilde was geen vakgilde (slagers, wevers, brouwers) maar meer een broederschap waarin verenigd waren de boeren, timmerlieden, smid en molenaar, maar ook de pastoor of kasteelheer. De taken die het eerste schuttersgilde in de gemeenschap moest vervullen was drieledig.

De voornaamste taak was een soort militaire wacht op de stadswallen en poorten en stadsgrachten. Vooral bij belegeringen en oorlogsvoering, doch ook tegen plunderaars.

De tweede taak was meer politioneel gericht nl. bij rellen, executies,brand, feesten, grote ontvangsten of bijzondere gebeurtenissen. Vooral bij brand wanneer de vlammen uit de strooien daken sloegen en de brand de hele straat of dorp bedreigde, dan waren het de schutters die optraden als vrijwillige brandweer.

De derde taak vervulden de schutters bij feestelijke gebeurtenissen., processies e.d.

Vooral op het feest van hun schutterspatroon kwam men goed voor de dag.

In de vroege morgen trok de schutterij uit in volle ornaat en met slaande trommen.

Na een gezamenlijke H. Mis werd de “vogel” geschoten in de prachtig versierde feestweide.

De schutterijen stonden in dienst en onder gezag van de openbare macht. Het stadsbestuur rekruteerde de manschappen uit de burgerij. Het bevel werd gevoerd door een kapitein die door de magistraat werd benoemd en beëdigd.
Verdere officieren waren de luitenants en vaandrigs. Om de schutterij te oefenen was er de tamboer-majoor.

Bij feestelijke gelegenheden liepen voorop de bielemannen, 2 sterke kerels met flikkerende hellebaarden of bijlen gewapend al of niet met haren muts en echte of valse baarden. De meest gebruikte wapens waren de handboor, de voetboog en de piek.

Vuurwapens waren er toen nog niet. Deze kwamen omstreeks het jaar 1500 onder de naam ”haakbuks” een primitief voorlaad geweer.

Toen in de 17de eeuw der bestaande legers optraden, verloor de schutterij in snel tempo haar militaire en politionele karakter.

Toch werd de schutterij nog geregeld in de wet van 11 april 1827. Ingevolge deze wet was de schutterij bestemd om in geval van oorlog te zorgen voor de territoriale verdediging van het land en de handhaving van de binnenlandse rust en orde.

Bij de wet van 24 juli 1901, de zogenaamde landweerwet, werd de schutterij officieel opgeheven. Toch bleven zij in de meeste plaatsen bestaan.

Wat is de betekenis van de schutterij ten heden dagen?

De schutterijen hebben thans hoofdzakelijk tot taak:

De schutterij historie instaand te houden

Het beoefenen van de schietkunst

Medewerking verlenen bij het opluisteren van optochten, kerkelijke feesten, carnavalistische gebeurtenissen en bv. Koninginnedag.

Verder op eigen feestdagen, zoals het patroonsfeest, vogelschieten,bondsfeesten, federatiefeesten en het grote OLS feest waaraan schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg vertegenwoordigd zullen zijn.

  

 

Schutterij St. Nicolaas Susteren.  | schutterij@sintnicolaas1656.nl

to Top of Page